dossiers
Berichten over de jaarlijkse feestweek 'Dedemsvaria'.
De provincie gaat de provinciale wegen N340 (Ommen-Zwolle) en N377 (Lich...
De Haandrik in Holtheme is zondag 4 maart het toneel voor een schietpart...
Insiya Hemani werd op 29 september op brute wijze ontvoerd uit het huis ...
Regio

Fractievoorzitters tekenen coalitieakkoord

Geplaatst op vrijdag 11 mei 2018 11:20
  • © Gerrit Brokelman

  • © Gerrit Brokelman

  • © Gerrit Brokelman

pinterestmail

Gramsbergen/Hardenberg - Tijdens een bijeenkomst in De Binder hebben de fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, OpKoers.Nu en PvdA vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord ondertekend.

Tijdens de bijeenkomst werd onder meer ook de porteuilleindeling van het nieuwe college bekendgemaakt. Burgemeester Peter Snijders krijgt Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare orde, veiligheid en handhaving , Externe vertegenwoordiging gemeente /representatie / ambassadeurschap, Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden, Communicatie en voorlichting, Burgerzaken en Bestuurlijke vernieuwing in portefeuille.

Martijn Breukelman wordt wethouder voor het (CDA) en loco-burgemeester. Zijn portefeuille omvat Ruimtelijke Ordening nclusief Omgevingswet, Volkshuisvesting en wonen, Sport, Bouwzaken (inclusief vergunningverlening en toezicht / omgevingsvergunningen),  WMO-deel voorzieningen, Centrumontwikkeling diverse kernen en Financiën.

Alwin te Rietstap wordt wethouder voor de ChristenUnie en tweede loco-burgemeester. Hij krijgt de thema's Economie (incl. vrijetijdseconomie),  Bereikbaarheid / mobiliteit / verkeer en vervoer, Grondbeleid (incl. Grondbedrijf), Landbouw en Natuur, Water (inclusief Vechtpark) en Gezondheid en zorg (inclusief Jeugdzorg en WMO-deel zorg in portefeuille. 

Falco Bruinsma wordt wethouder voor opKoers.Nu. Zijn portefeuille omvat Lokale infrastructuur (incl. parkeren), Jeugdzaken (excl. Jeugdzorg), Duurzaamheid/energie/klimaat,  Milieu en Afval, Gemeentelijke eigendommen,  Monumentenbeleid, Gemeentelijke dienstverlening, Evenementenbeleid.

Wethouder Gitta Luiten, die namens de PvdA zitting neemt in het college krijgt  Werk en inkomen, Onderwijs en educatie, Kunst en cultuur, Welzijn (incl. WMO-deel Welzijn) en Beheer Openbare Ruimte in portefeuille.  

 

De coalitiepartijen zijn ambitieus en willen vooruit. 'Als we ons blijven openstellen voor vernieuwing, samenwerking en afstemming, kunnen we ons blijven ontwikkelen tot een gemeente die er toe doet en waarin de beste aspecten van stad en land samenkomen,' zo staat in het akkoord te lezen.

Met betrekking tot wonen wil het nieuwe college ruimte voor nieuwbouw in alle kernen, waarbij gebouwd wordt naar behoefte. Hierover vindt een jaarlijkse evaluatie plaats tussen de gemeente, Plaatselijk Belangen en woningbouwverenigingen. .In combinatie met Recreatie en Toerisme wil het college samen met betrokkenen kijken naar de problematiek rondom permanente bewoning van recreatieparken, waarbij provinciaal beleid leidend is. Bij nieuwbouwprojecten streven burgemeester en wethouders naar aardgasloos bouwen en heeft energiewinning een nadrukkelijke rol. Ook bij bestaande bouw (inclusief sociale huur) vindt het college  dat verduurzaming moet plaatsvinden.  

Gezins- en calamiteitenbudget

Met betrekking tot het Sociaal domein hanteert het college als uitgangspunt dat mensen zelf primair verantwoordelijk zijn voor hoe het met hen gaat.  Het college wil verder bouwen aan de Samen Doen teams en gaan ervoor zorgen dat mensen die een beroep doen op de Samen Doen teams zo min mogelijk last hebben van regels, administratie en bureaucratie. Daarom krijgen de Samen Doen teams een gezins- en calamiteitenbudget voor kleine uitgaven in schrijnende gevallen.

In het coalitieakkoord is ook opgenomen dat er een lokaal ouderenakkoord wordt afgesloten. Hierin worden afspraken gemaakt om doeltreffend te investeren in de juiste zorg en ondersteuning, mantelzorg en vrijwilligerswerk, levensloopbestendige huisvesting en aanpak van eenzaamheid.

Zondagsopenstelling

In het coalitieakkoord is onder meer ook vastgelegd dat men de komende periode ervaring wil opdoen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. De ambitie is om deze ervaring op te doen vanaf de zomer 2018 in de twee grootste kernen van de gemeente, Hardenberg-Centrum en Dedemsvaart. Openstelling van winkels vindt plaats op basis van vrijwilligheid en er wordt onderscheid gemaakt tussen supermarkten en overige middenstand. Voor supermarkten geldt dat er elke zondag in een (van de) kern(en) een supermarkt open kan zijn tussen 13.00 en 17.00 uur, met een maximum van eens per twee weken per kern. Voor overige middenstand geldt dat in de betrokken kern(en) drie tot maximaal vijf keer per jaar zondagsopenstelling mogelijk is, aansluitend bij het toeristische seizoen en/of feestdagen. De openstelling wordt een jaar na invoering door de raad geëvalueerd. 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'dedemsvaartsecourant.nl' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.